Gemeentelijke Herindeling IN HET GOOI

De provincie Noord-Holland wil dat er na 2020 nog maximaal drie gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek over zijn. Verschillende gemeenten beraden zich op een mogelijke toekomst. Naast de gemeente Weesp heeft ook Laren aan Tertium gevraagd uit te zoeken hoe bewoners aankijken tegen deze gemeentelijke herindeling en wat zij belangrijk vinden.

In mei is Tertium gestart met een onderzoek naar de argumenten van voor- en tegenstanders van fusie of intensieve samenwerking tussen Laren en andere gemeenten in het Gooi. In de notitie ‘Toekomst van Laren’ staan de uitkomsten van deze scan beschreven.

Algemene Indruk

Allereerst blijkt dat onder de gespreksdeelnemers een breed draagvlak bestaat voor de bestaande samenwerking binnen de BEL-combinatie. De oude situatie van volledige ambtelijke en bestuurlijke onafhankelijkheid wordt door vrijwel niemand bepleit. Ook een mogelijke uitbreiding van de samenwerking BEL-combinatie is besproken. Mocht verdere bestuurlijke eenwording noodzakelijk blijken, dan denken veel respondenten dat eerst moet worden gekeken naar mogelijkheden om de BEL-combinatie te versterken of uit te breiden.

Veel respondenten zouden graag zien dat de provincie haar inwoners beter uitlegt wat de regionale problematiek precies inhoudt. Zij vragen zich af waarom deze vorm van herindeling daarop het juiste antwoord is. Daarbij vragen ze ook om meer duidelijkheid over de verwachte kosten en baten. Ook vragen zij zich af wat de verwachte sociaal-maatschappelijke impact is van een gemeentelijke fusie.

Vervolgens is de deelnemers gevraagd waar Laren zich hard voor moet maken bij een mogelijke fusie of samenwerking. In elke nieuwe samenwerking, noemen inwoners van Laren het ‘dorpse karakter’ van hun gemeente. Ook waarderen ze de ‘gemoedelijke sfeer’ en een ‘hoog, stedelijk voorzieningenniveau’ in een groene omgeving.

Dit rapport geeft een goed inzicht in de verschillende opinies die onder de Larense bevolking leven.

}}} Toekomst van Laren – notitie (PDF)