R-LINK onderzoekt hoe kleinschalige bottom-up initiatieven in de gebiedsontwikkeling kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Deze kennis helpt bij het creëren van vitale en inclusieve stedelijke regio’s.

R-LINK is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties met een liefde voor ruimtelijke kwaliteit. Zij buigen zich samen over de vraag: hoe kan gebiedsontwikkeling door kleinschalige initiatieven worden bevorderd, terwijl tegelijkertijd grootschalige stedelijke ambities en maatschappelijke opgaven worden gerealiseerd?

R-LINK volgt 14 Nederlandse gebiedsontwikkelingsprojecten gedurende een aantal jaren nauwgezet. Zo kunnen we beschrijven wanneer nieuwe initiatieven slagen, en welke condities daaruit zijn af te leiden. Een multidisciplinair team van onderzoekers beschrijft en analyseert de samenwerking tussen overheden, bewoners en marktpartijen. Ook buitenlandse voorbeelden worden in het onderzoek betrokken.

Website

}}} www.r-link.nl